Nowa upadłość konsumencka, a odmowa umorzenia długów

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wprowadzająca istotne zmiany w odniesieniu do tzw. upadłości konsumenckiej – prowadzonej wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek ogłoszenia upadłości osób fizycznych jak i przebiegu postępowania upadłościowego.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy Prawo upadłościowe, warunkiem nieodzownym przewidującym możliwość ogłoszenia upadłości był nie tylko stan niewypłacalności dłużnika utrzymujący się przez okres co najmniej 3 miesięczny, ale również brak negatywnych przesłanek z art. 4914 Pr. up., które Sąd miał obowiązek badać, a w razie ich stwierdzenia Sąd odmawiał ogłoszenia upadłości. W szczególności ogłoszenie upadłości nie było możliwe, w przypadku gdy dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. Według znowelizowanych przepisów ustawy, Sąd na etapie ogłaszania upadłości będzie badał tylko jedną z wyżej wymienionych przesłanek, a mianowicie stan niewypłacalności dłużnika, czyli  zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy Prawo Upadłościowe stan, w którym dłużnik utracił zdolność regulowania wymagalnych wobec niego zobowiązań pieniężnych utrzymujący się od co najmniej 3  miesięcy. Co istotne, Sąd na tym etapie nie analizuje już przesłanek negatywnych, które były nieodłącznym elementem tego etapu postępowania w poprzednim stanie prawnym. 

Praktycznie każdy konsument spełniający kryterium znajdowania się w stanie niewypłacalności może liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niestety nie każdy „Doradca upadłościowy” informuje swojego klienta, że nie każde postępowanie osoby wobec której ogłoszono dziś upadłość zakończy się jej oddłużeniem, czyli tak naprawdę może się okazać, że dłużnik będzie po takim teoretycznie korzystnym dla dłużnika rozstrzygnięciu sądu w sytuacji gorszej niż gdyby w poprzednim stanie prawnym miał odrzucony wniosek o upadłość.

Ogłoszenie upadłości wobec Dłużnika w żaden sposób nie przesądza o rozstrzygnięciu Sądu, które zapadnie w następstwie przeprowadzonego postępowania upadłościowego. W nowym stanie prawnym analiza przesłanek negatywnych z art. 4914 Pr. up. ma miejsce w dalszym etapie postępowania upadłościowego, a mianowicie po zakończonym postępowaniu właściwym prowadzonym przez syndyka masy upadłości. Sąd rozstrzyga na podstawie dokonanych przez syndyka ustaleń o sposobie zakończenia postępowania upadłościowego. Może rozstrzygnąć o całkowitym umorzeniu długów, tak zwanym oddłużeniu, najczęściej o ustaleniu planu spłat i umorzeniu pozostałej części długów ale także o odmowie ustalenia planu spłat i umorzenia długów. Zgodnie z powyższym, nowe przepisy nie przewidują rezygnacji z analizy przesłanki stopnia zawinienia konsumenta chcącego ogłosić upadłość. Ten etap został jedynie „przeniesiony” i będzie przeprowadzany po zakończeniu czynności syndyka masy upadłości polegających na likwidacji majątku.

Jeżeli sąd uzna, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, wyzbywanie się majątku lub celowe jego obciążanie oraz zamierzone nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, to odmówi ustalenia planu spłaty, co będzie równoznaczne z brakiem oddłużenia. Nie można również wykluczyć, iż podejmowanie przez dłużnika działań na szkodę wierzyciela będzie interpretowane jako celowe doprowadzenie do niewypłacalności i będzie skutkowało brakiem oddłużenia. Aby  zobowiązania zostały umorzone, upadły powinien wykazać się tzw. moralnością płatniczą i podejmowaniem próby ich spłaty. 

Aby mieć pewność czy wniosek o upadłość jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem skorzystaj z porady rzetelnego i uczciwego pracownika naszej Kancelarii.

Umów się na spotkanie już dziś.

Zespół nowystart.pl

teraz całkowity koszt złożenia wniosku o Upadłość Konsumencką

od 2800 zł.*

* w zależności od skomplikowania sprawy