Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi połączenie rozwiązań przewidzianych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, które umożliwiają dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu ochrony przed egzekucją i wypowiedzeniem istotnych umów.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne odwołuje się do postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w Prawie restrukturyzacyjnym, z istotnymi modyfikacjami wynikającymi z przepisów art. 15-25 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Postępowanie ma w przeważającej części charakter pozasądowy. Tak jak w dotychczasowym postępowaniu o zatwierdzenie układu, dłużnik z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego przedstawia wierzycielom propozycje układowe, zbiera od nich głosy i dopiero na koniec występuje do sądu o zatwierdzenie przegłosowanego układu. Wraz z nową procedurą dłużnicy zyskują jednak przywileje nieznane dotychczasowemu postępowaniu o zatwierdzenie układu. Beneficjentem nowej procedury mogą być wszystkie podmioty mające zdolność restrukturyzacyjną zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, bez względu na to, czy stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność dłużnika powstały w czasie epidemii lub w związku z epidemią COVID-19.

W okresie od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia lub umorzenia dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie mogą być wszczęte przeciwko dłużnikowi. Ochrona przeciwegzekucyjna następuje automatycznie, z chwilą dokonania obwieszczenia w MSiG. Dodatkowo w okresie uproszczonej restrukturyzacji obowiązuje zakaz wypowiadania, bez zezwolenia nadzorcy układu, kluczowych umów zawartych z dłużnikiem, w tym najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu. 

Novum jest również możliwość objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika bez zgody wierzyciela rzeczowego. Warunkiem jest jednak przedstawienie dla tego wierzyciela propozycji układowej przewidującej pełne zaspokojenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi.

Uproszczona restrukturyzacja ma ściśle określone ramy czasowe. Wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG. Brak wpływu wniosku w tym terminie spowoduje umorzenie postępowania. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu może być zaskarżone przez uczestników postępowania. Termin na wniesienie zażalenia wynosi dwa tygodnie. Wniesienie zażalenia może istotnie opóźnić uprawomocnienie się i rozpoczęcie wykonywania układu.

W razie niepowodzenia uproszczonej restrukturyzacji skutkującego odmową zatwierdzenia układu albo umorzeniem postępowania o zatwierdzenie układu po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. 

teraz całkowity koszt złożenia wniosku o Upadłość Konsumencką

od 2800 zł.*

* w zależności od skomplikowania sprawy