Upadłość małżonka, a majątek wspólny

W sytuacji gdy jeden z małżonków ogłosił upadłość, majątek wspólny małżonków zaliczany jest do masy upadłości.
Art. 124 ust. 1 Prawa Upadłościowego wskazuje, że: „Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.”

Warto wskazać również na unormowanie znajdujące się w ustępie 3 wspomnianej powyżej
ustawy, z którego wynika, że małżonek upadłego może dochodzić zwrotu swoich należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, a żądanie to zobowiązany jest zgłosić sędziemu-komisarzowi prowadzącemu postępowanie upadłościowe.

Z masy upadłości, z mocy ustawy zwolnione są przedmioty służące wyłącznie
małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej choćby były
objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wynika to z art. 124 ust. 5.

Dobrowolne ustanowienie rozdzielności majątkowej przez małżonków znajdzie zastosowanie do masy upadłości wyłącznie w przypadku gdy dokonane zostało co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. – art. 126 prawa upadłościowego

Rozwiązania te wydaje się być sprawiedliwe zarówno z punktu widzenia małżonka jak i
potencjalnych wierzycieli. Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką należy dokładnie omówić jeszcze kwestię odpowiedzialności współmałżonka za długi upadłego, to bardzo obszerne zagadnienie i należy je dokładnie przeanalizować.

Dlatego nie czekaj, odwiedź naszą Kancelarię i dokładnie omów wszystkie kwestie związane z ogłoszeniem upadłości.


Zespół nowystart.pl